Privacy Verklaring van de Kunstsuper Delft 

Kunstsuper Delft, gevestigd aan Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.kunstsuperdelft.nl 

Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft 

info@kunstsuperdelft.nl 

Het bestuur van de Stichting Kunstsuper Delft is de Functionaris Gegevensbescherming van Kunstsuper Delft. Het bestuur is te bereiken via info@kunstsuperdelft.nl . 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Kunstsuper Delft verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– voor- en achternaam 

– adresgegevens 

– telefoonnummer(s) 

– e-mailadres 

– gegevens over jouw activiteiten op onze website, facebookpagina, Instagram 

– jouw websiteadres 

– bankrekeningnummer 

– btw-nummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kunstsuperdelft.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Kunstsuper Delft verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Kunstsuper Delft neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kunstsuper Delft) tussen zit. Kunstsuper Delft gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

– Transip.nl, hier draait onze website op en onze emailadressen. 

– Facebook, voor het promoten van de Kunstsuper Delft en het werk van de kunstenaars. 

– Instagram, voor het promoten van de Kunstsuper Delft en het werk van de kunstenaars. 

– Reeleezee, het boekhoudsysteem, waarin de gegevens en de producten van de kunstenaars staan, 

om de uitbetalingen te kunnen doen en de huurbijdrage te kunnen innen. 

– Outlook, voor ons emailprogramma, waarin de emailadressen staan van alle betrokkenen van de 

Kunstsuper Delft, om te kunnen communiceren over alles betreft de Kunstsuper Delft. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Kunstsuper Delft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden: 

Personalia, t.w.: naam, adres, emailadres, telefoonnummer(s), websiteadres, bankrekeningnummer, btw-nummer. 

Bewaartermijn: 3 jaar. 

Reden: Bij opnieuw intreden als deelnemer binnen deze termijn, hoeft de kunstenaar geen inschrijfgeld te betalen. De Kunstsuper kan binnen deze termijn geïnteresseerde bezoekers nog verwijzen naar de website van de kunstenaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Kunstsuper Delft verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Kunstsuper Delft gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kunstsuper Delft en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kunstsuperdelft.nl . 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Kunstsuper Delft wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Kunstsuper Delft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kunstsuperdelft.nl . 

Je ziet altijd weer nieuwe dingen als je de Kunstsuper Delft binnenloopt. Vaak is er werk te zien van nieuwe deelnemers. Maar ook brengen de kunstenaars regelmatig nieuw werk en zorgt de styling voor een andere presentatie. Zo is het iedere keer de moeite waard om even een kijkje te nemen in de Kunstsuper Delft.